نفسم بند آمد
کمی پیراهنت را باز کن
من به عطر تو زنده‌ام
نه این هوای آلوده...

#تفتی 👦