شاید هیچوقت مزه گسِ بلاتکلیفی را نچشیده باشی.

چیزی شبیه خرمالوی خودمان است!

ظاهرش دلت را میبرد ،

اما اگر خارج از وقتش سراغش بروی

تمام عمر بیزارت میکند !

همیشه بلاتکلیفی

نمیدانی باید بچینی یا بگذاری کمی بماند.

طفلک آنهایی که زود چیدند،

و بیچاره آنهایی که دیر آمدند و کلاغِ روزگار خرمالویشان را دزدید...