یادمان باشد

به حرمت

ناچیزترین لحظه های خوب

هنگامى که به بن بست میرسیم

وقت جدایى

طبعمان آنقدر بزرگ باشد که همدیگر را به لجن نکشیم!

یادمان باشد

هر چه بودیم

انتخاب هم بودیم

#تفتی 👦