کسی به خوبیِ من مشقِ عشق را ننوشت
ببین به دیده‌ی انصاف! آفرین دارم...