زن، زندگیـست و

مـرد، امنیت

و چه خوب می شود وقتی

مردی تمامِ مردانگیش را

خرج

امنیتِ زندگیش کُند

و چه زیبا می شود وقتی

زنی تمامِ زندگیش را 

خرجِ غرورِ امنیتش کُند...منبع: ❤دختر چادریا فرشته اند❤