جمعه مرد با احساسی ست، که دلش معشوقه ای زیبا می خواهد که دست های ظریفش را بگیرد و ببوسد ! جمعه زنِ دل نازکی ست، که دلش هم زبانی می خواهد، با دست های قوی و انگشت هایی آماده ی نوازشِ چند تار مو .. جمعه وقتی این چیزها را ندارد ؛ عجیب دلش می گیرد.

 

+فکری برای جمعه ی بعدی نمی کنی؟
دیگر نفس بدون تو بالا نمی رود

:)

:)

:)