دوست داشتن
فقط گفتن دوستت دارم نیست
بگذار دوست داشتنت
مثل نشانی خانه ای باشد
که نه از کوچه اش معلوم است
نه از رنگ درش و نه از پلاکش
و فقط آن را
از عطر گل های باغچه اش میشناسی

#تفتی 👦