فی الواقع خدا
اِند لطافت
اِند بخشش
اِند بیخیال شدن
اِند چشم پوشی و اِند رفاقت است

"پرویز پرستویی ، مارمولک"

#تفتی 👦