یه بار معلممون گفت میدونید فرق like و love چیه؟
همه داشتیم از معنی متفاوت و املا و کاربردشون و اینکه فعل بعدشون چطور میاد حرف میزدیم،
که یکی گفت:
من الان از شما خوشم میاد؛
چون به نظرم خیلی خوبید،
لهجتون قشنگه و موهاتون خوش رنگه،
ولی ترم بعد یه معلم بهتر از شما میاد و من از اون خوشم میاد،
لهجه اون به نظرم قشنگ تر میاد و رنگ موهاش خوشرنگ تر...
من از شما خوشم میاد تا وقتی که میبینمتون،
تا وقتی پیشمید و البته تا وقتی که بهتر از شما ندیدم،
تا بهتر از شما ببینم قطعا از اون خوشم میاد نه شما...
ولی من عاشق پسر سر کوچمونم،
مثال میزنم؛
پسر سرکوچمون نگاش که کنی سر جمع کل سرتا پاش شاید دو زارم نشه،
ولی همون چشای ریزش به نظرم خوشگل میاد،
یا قدش که یه وجبم از من کوتاه تره رعنا به نظرم میاد...
بعدا یکی دیگه میاد میشه همسایه دیوار به دیوارمون
پسره رنگ چشاش دیوونه میکنه آدمو و از داشته هاش که بخوای حرف بزنی شب میشه،
ولی به نظر من نداشته های اون پسر همسایه می ارزه به داشته های این تازه وارد...
چشای ریزش صدتا چشمای مثلا خوشرنگ اینو میخره؛
میدونید برای چی
برای اینکه من عاشقشم.
تو وقتی از یه چیزی خوشت میاد که به نظرت اون بهترین باشه،
ولی وقتی عاشق یه چیزی حتی اگه بهترینم نباشه اون به نظرت بهترین میاد...
فرق like و love تو قواعد و معنی نیست
تو موندگاریشه...
 ❤️