💚❤️ قلب‏ها، کهکشانی از عشق خمینی می‏شود و جامی لبریز از شراب ظهور پیروزی 💚❤️

 

22 بهمن مبارک...