و
چقدر دیر می فهمیم
که زندگی
همین روزهاییست که
راحت پشت سرش میگذاریم...