پریشان میکنی دل را
خیال و
حال و
محفل را
چه میدانستم از اول
بدین سان دلبـری داری !

 

#تفتی 👦