کلام امیر:

ناتوان ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است،و از او ناتوانتر آن که دوستان خود را از دست بدهد.

حکمت ١٢ نهج البلاغه