من به هیچ وجه،
چیزی را مسخره نمی کنم،
زیرا این قدرت را دارم که
به هر چیزی که نمی توانم درک کنم،
احترام بگذارم...

 

+این قدرت رو هنوز ندارم،

خواستم گفته باشم :)