مردم قدرت واقعی خود را نمی دانند!
وقتی کسی را برای خود بزرگ می کنید او قدرت را در دست می گیرد.
قدرت واقعی در وجود تک تک آدمهایی است که مردم یک جامعه را تشکیل می دهند.