آدمها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

 

قِری و غُری

آدمهای غُری (به طور مثال) در جارو کردن خانه، دائم غر میزنند که چرا من جارو کنم..؟ چرا دیگران شلخته اند..؟ این همه درس خوندم که کلفتی کنم و ...
اما آدمهای قِری ،حین جارو کردن یه نوار شاد میذارند و قر میدند و جارو میکنند.
 

غُری ها حرص و جوش میخورند و لحظات بدی رو میگذرونند؛

قِری ها لذت میبرند و شاد زندگی میکنند.