درست است که
فرصت نوشتن
کمتر دست میدهد
ولی هر روز
بیشتر از دیروز
دوستت دارم ❤️

#تفتی 👦