سکوتم
حاصل

تمام فریاد های
درون من است...!!

#تفتی 👦