آدم زندگی می کند، می میرد، نه می داند کی زندگی می کند و نه کی می میرد؛ او یک ساعت پیش از مرگ هنوز زنده است.


ژان پل سارتر