'دوستت دارم'

و اگر بدانی تا کجا
خواهی فهمید

که این
بلندترین شعریست
که سروده ام...

#تفتی 👦