💫آیا سقفی بالای سرت هست؟
نانی داری برای خوردن،
لباسی برای پوشیدن و ساعتی برای خوابیدن؟...

💫کتابی برای آموختن و دانشی برای یاد دادن، ...

دهانی برای خندیدن و خنداندن...
لحظه ای برای حس کردن...

💫قلبی برای دوست داشتن ؟....

پس بدان "خوشبختی"
 بسیار 🌹خوشبخت🌹...