حرفها سه دسته اند:

1_ گفتنی ها.

2_نوشتنی ها.

3_قورت دادنی ها.

دو تای اول سبُکت می کنند

اما سومی سنگینت!