و پروردگارتان فرمود بخوانید مرا تا اجابتتان کنم...

#قرآن_کریم
غافر 60

 

سلام:)