‍گاهی...!!!
نباید صبر کرد، باید رها کرد و رفت...
تا بدانند اگر مانده ایی، رفتن را بلد بوده ایی!!!

گاهی...!!!
بر سر کارهایی که برای دیگران انجام می دهی،
باید منت گذاشت...
تا آن را کم اهمیت نداند!!!

گاهی...!!!
باید بد بود، برای کسی که
فرق خوب بودنت را نمی فهمد!!!

#خسرو_شکیبایی