خدا روزی رسان توست
امروز، فردا و همیشه
او تو را دوست دارد
همه ی دلواپسی هایت را به او بسپار و ایمان داشته باش...