اسفند به نیمه رسید؛
عاشق‌ترین فرزند سال،
پلی میان سفید و سبز
و راهی بین برف و شکوفه

 

اسفند مهربان
نیمی از دلش را به زمستانی داده که سازِ رفتن می‌زند و نیمی را به بهاری که آوازِ آمدن می خواند

 

اسفند عشق می‌پاشد به روی دل‌هایمان، نگاه‌مان و خانه‌های پاکیزه از غبار گذشته هایمان

قدر بدانیم این زیباترین دست به دست شدن روزها و ماه‌ها را

و دوست بداریم اسفند و اسفندی‌ترین لحظه هایمان را ...