‏ایرج جنتی ‌عطایی با همین یک بیت تمام آنچه که در تاریخ معاصر بر ما گذشته رو به تصویر کشیده :


"مث پروانه‌ای در مشت
چه آسون میشه ما رو کشت"